Wetsvoorstel

Om het keten iD te mogen afleiden van het PGN heeft het ministerie van OCW een wetsvoorstel in voorbereiding: het Wetsvoorstel pseudonimisering leerling-gegevens t.b.v. gebruik digitale leermiddelen en invoering elektronisch examensysteem Facet. Dit wetsvoorstel is in 2016 onderwerp geweest voor een brede internet consultatie. Het wetsvoorstel is getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens. Inmiddels heeft ook de Raad van State haar advies uitgebracht en is het wetsvoorstel de Ministerraad gepasseerd. De volgende stap is dus Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel in de loop van 2017 zal worden aangenomen. Hiermee krijgt het keten iD een wettelijke grondslag. De voortgang is te volgen via de wetgevingskalender. Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State zijn beschikbaar op de site van de Tweede Kamer.

 

 

"Tijdige behandeling wetsvoorstel"

Samenwerkende publieke en private partijen in Edu-K willen graag de privacy in het onderwijs bevorderen door het bestellen en ontsluiten van elektronische leermiddelen met behulp van het ECK iD mogelijk te maken voor het schooljaar 2018 - 2019.

Hiervoor is het nodig dat het nieuwe keten iD vanaf begin 2018 al kan worden gebruikt in zogenoemde veldtesten met scholen. Zo kan de nieuwe werkwijze beproefd worden vóór het verschijnen van de nieuwe boekenlijsten in april-mei.

Edu-K heeft de Tweede Kamer in een open brief geattendeerd op het belang van tijdige behandeling van het wetsvoorstel. 

 

Leidend in de keten

Initiatiefnemende sectorraden, aanbieders van onderwijsvoorzieningen, branches en het Ministerie van OCW hebben de ambitie het keten iD leidend te maken in de educatieve content keten voor de processen: 'bestellen', 'leveren', 'toegang', 'gebruik' van digitale leermiddelen en voor het 'geautomatiseerd terugkoppelen van leer- en toetsresultaten'. Leveranciers bereiden zich voor, opdat in 2018 een groot aantal scholen in het po, vo en mbo ermee kan werken. 

Ook veilig persoonsgegevens uitwisselen rond digitale leermiddelen? 
We komen graag met u in contact.